måndag 3 mars 2008

Gayatri

Om tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah pracodayat

Inga kommentarer: